ZPRÁVA O ČINNOSTI Z. S. SDČR ZA ROK 2018

PROGRAM

VÝROČNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE  ZAPSANÉHO  SPOLKU

DŮCHODCI  NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ  18.2.2019

 

 

 

1.  Zahájení                                                          Topinková Libuše – předsedkyně

 

2.   Seznámení členů s programem schůze           Hnízdilová Jaroslava – místopředsedkyně

 

3.   Zpráva o činnosti spolku za rok 2018             Topinková Libuše

 

4.   Zpráva o hospodaření za rok 2018                   Lišková Jiřina – hospodář

Ježova Jaroslava – pokladní

 

5.   Zpráva revizní komise za rok 2018                 Líbalová Marie – předsedkyně revizní

komise

 

6.   Vystoupení hostů

 

7.   Plán zájezdů pro rok 2019                                 Marie Ptáčková

 

8.   Diskuze

 

9.    Usnesení

 

10.   Závěr

 

 

 

 

 

Řízení schůze:     Hnízdilová Jaroslava

Topinková Libuše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODROBNÝ  PROGRAM

VÝROČNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE  ZAPSANÉHO  SPOLKU  SVAZU

DŮCHODCI  NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ  z.s. dne 28.2.2019

 

 

Na řízení schůze se budou podílet:

 

PŘEDSEDKYNĚ                                –  LIBUŠE  TOPINKOVÁ

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ                    –  JAROSLAVA  HNÍZDILOVÁ

 

1.  Zahájení                                         –  předseda Topinková Libuše

 

2.  J. Hnízdilová

Dovolte, abych vás seznámila s programem dnešní výroční schůze.

 

Má někdo z přítomných návrh na doplnění programu ? / Pokud ne, poděkovat/.

 

Kdo souhlasí s navrženým programem, nechť zvedne ruku. Je někdo proti ?

Zdržel se někdo ?  Poděkovat.

 

A nyní přistoupíme k jednotlivým bodům programu.

 

3.  Zpráva o činnosti našeho spolku za rok 2018

 

Žádám předsedkyni paní Topinkovou, aby se ujala slova.

 

Poděkovat.

 

4.  Následují zprávy o hospodaření spolku za rok 2018

 

Přednesou je hospodářka spolku Jiřina Lišková a pokladní Jaroslava Ježová.

 

Odsouhlasit.

 

5.  Zprávu revizní komise za rok 2018 podá předsedkyně revizní komise Marie Líbalová.

 

Odsouhlasit.

 

6.  Vyzvat k vystoupení hosty / budou-li:  např. pan starosta/

 

7.  Plán zájezdů na rok 2019 přednese Marie Ptáčková

Poděkovat

8.  Diskuze

9.  Usnesení přečte předsedkyně L. Topinková

      Schválení

10. Závěr

 

 

SLOŽENÍ  VÝBORU   18.2.2019

 

Předsedkyně:                                         Topinková Libuše

 

Místopředsedkyně:                                Hnízdilová Jaroslava

Organizování zájezdů do divadla

 

Hospodářka:                                           Lišková Jiřina

 

Pokladník:                                               Ježová Jaroslava

 

Péče o vývěsku:                                       Benediktová Milena

 

Webové stránky, kronika                         Žáková Helena

 

Občerstvení při schůzích:                         Fialová Jarmila, Homolková Marie

 

Člen: zprávy o programu                          Poukarová Hana

 

Člen: zajišťování zájezdů                          Ptáčková Marie

 

 

 

Revizní komise:

 

Předsedkyně:                                              Líbalová Marie

 

Členky:                                                       Pitrunová Anna

 

Urbanová Marta

 

 

 

Čestné předsedkyně:                                   Blanka Krupicová

 

Alena Albrechtová

 

 

 

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  SPOLKU  DŮCHODCI

NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ  z.s. za rok 2018

 

 

Počet členů spolku: 100     včetně místních částí Maršovice a Petroviče

 

Počet členů výboru:  9

 

Revizní komise:  3

 

Výbor spolku se scházel na svých schůzích pravidelně 1x za měsíc – připravoval program činnosti na jednotlivé měsíce a konkrétní uspořádání všech akcí. Akce spolku se konají pravidelně každý týden / kromě letních prázdnin/ většinou v pondělí v 15 hodin  v jídelně DSP na Žďárské ulici.

Na počátku každé akce byli členové informováni o plánovaných akcích na nadcházející období, o jednáních krajské rady seniorů. Pravidelně se připomínají akce, které konají jiné subjekty v našem městě.  Vždy si také připomeneme významná životní jubilea, která na dané období připadají. K informování veřejnosti slouží vývěsní skříňka na budově nákupního střediska, informace jsou uvedeny na webových stránkách klubu – webová adresa je: seniori.nmnm.cz. Kroniku našeho klubu vede paní Helena Žáková. Vzhledem k jejímu věku by bylo nutné zapotřebí, aby jí vystřídal někdo mladší, kdo umí pracovat s počítačem. Fotodokumentaci pořizuje pan Vlastimil Svoboda. Všem aktivním členům za jejich práci děkujeme.

Městskému úřadu v našem městě děkujeme za to, že nám po dohodě s vedením DSP poskytuje prostory pro naše akce a každoročně nám finančně přispívá na činnost. V roce 2018 to bylo 25.000 Kč – využíváme je na pokrytí části nákladů na dopravu autobusem při poznávacích zájezdech a cestách na divadelní představení. Každoročně máme také možnost

konat oslavu Mezinárodního dne seniorů v místním DSP. Pokud MěÚ pořádá nějakou akci a požádá nás o spolupráci, vycházíme mu vstříc.

Náš spolek mívá pravidelně stánek při městské slavnosti Nova Civitas. Pro děti při této příležitosti připravujeme soutěž, kolemjdoucí mohou nahlédnout do naší kroniky a všem pravidelně nabízíme domácí pečivo, které obětavě pečou paní Kováčiková, Žáková, Vedrová, Fialová, Ježová a Topinková.

V roce 2018 jsme se zapojili do oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Při akci, která měla připomenout 90. výročí návštěvy našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka v našem městě, šly členky našeho klubu v průvodu v horáckých krojích.

Účastníme se i Noci kostelů, čtení na neobvyklých místech města / např. na půdě HM, ve věži evangelického kostela apod.  V loňském roce se četlo také v tělovýchovném středisku, protože se už připravovala jeho demolice. Organizaci Portimo přispíváme při jejich akci. Na jedné lodi napečením dobrot do jejich kavárny. V září pravidelně zpestřujeme průvod městem při oslavách sv. Václava, paní Topinková tradičně sv. Václava v našem městě vítá.

Ve spolupráci s dalšími 8 neziskovými organizacemi organizujeme tzv. Spolubál, který měl v loňském roce název „ Škraboškový“. Tradičně obsazujeme šatnu, za což patří dík paní Čejkové a Ondráčkové. Paní Topinková zajišťuje vždy hasičskou službu a ve spolupráci s paní Žákovou fotografie a text do Spolužurnálu. Do bálové kavárny jsme společně napekly sladký i slaný závin, některé členky upekly ještě něco soukromě. Paní Topinková a Gerthnerová pomáhaly v kavárně prodávat kávu a zákusky. Přispěly jsme i cenami do tomboly.

Již dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci se ZUŠ Jana Štursy. Naši senioři rádi navštěvují jejich akce  – výstavy, koncerty žáků i učitelů, přehlídky divadelních souborů i vystoupení tanečního oboru.

Po celý rok jsme spolupracovali i s dalšími městskými kulturními zařízeními – Kulturním domem, Horáckým muzeem, Městskou knihovnou, IC, Horáckou galerií, Gymnáziem V. Makovského a ZŠ z ulice Leandra Čecha / jejich žáci pro nás pod vedením paní učitelky Petrové připravují zajímavý, vtipný i dojemný program na oslavu Mezinárodního dne seniorů/.

Také turistický kroužek je stále aktivní a každou neděli pořádá vycházky po Vysočině.

 

V průběhu roku 2018 se v našem klubu konaly tyto akce:

 

Zájezdy:  leden  –   Třešť –  Betlémská cesta, Jihlava – Městské muzeum

březen –  Rájec Jestřebí – výstava kamelií, Brno – Technické muzeum

duben   – Výlet vlakem do Bystřice nad Pernštejnem

  květen  –  Výlet linkovým autobusem do Jimramova

červen  –  Sedlec –kostnice, Kouřim – kaple, zvonice, skanzen

Netvořice – keramika, vyhlídka na Vltavu

  říjen    –   Brno – výstava děl A. Muchy, Rajhrad

Polsko – Kudowa Zdroj

 

 

Divadla:     duben  –   Zájezd do MD Brno – představení  „Lakomec“

listopad – MD Brno – muzikál Big

V průběhu roku návštěva divadelních představení v Novém Městě na Moravě

/ profesionálních i ochotnických a vystoupení ochotníků v Křídlech.

 

 

Besedy:      leden –   8.1.  –  Beseda s V. Staňkovou o Ghaně

únor –    5.2.  –  Beseda s lékárnicemi na téma „trávící obtíže“

březen –  5.3.  –  Beseda s pracovnicemi Občanské poradny NMNM,

téma: S čím vám můžeme pomoci

duben  –  30.4. –  Beseda s Mgr. Rýpalovou, vedoucí poradny Alzheimer

Vysočina, téma: Musí přijít Alzheimer ?

listopad – 12.11. Beseda o Chile s MUDr. Kucharčíkovou a Ing.Salaguardou

prosinec –  10.12. Beseda s MUDr. Novákem o tvorbě animovaných filmů

 

 

Hudební akce:

únor –  26.2.       Masopustní merenda s hudbou, zpěvem s tancem

  září    –   3.9.       Setkání po prázdninách / zpěv s kytarou /

  říjen   –  1.10.      Oslava Mezinárodního dne seniorů – hrál V. Svoboda

prosinec – 3.12.   Mikulášská zábava při harmonice

17.12.   Hudební odpoledne s Ing. Bajerem a jeho hosty

 

 

  Další akce:   Kurz drátkování  s pí Studenou ze Vříště

Stolní hry

Komentovaná prohlídka Horácké galerie

Výroční členská schůze

Bowling 2x

Kavárnička, volná zábava 4x

Cestopisné video 2x

Vycházka ke koupališti

Účast na noci muzeí a slavnosti Nova Civitas

Sportovní odpoledne

Naučné video o víně

Táborák – ohniště DPS

Vycházka do okolí Nového Města

Stůl plný dobrot

Návštěva Horáckého muzea

 

 

Zpracovala Mgr. Libuše Topinková  – Předsedkyně organizace

 

 

Zpráva byla projednána a schválena na výroční členské schůzi 18.2.2019

 

 

Diskuze: 

 

1.  Předsedkyně L.Topinková: Upřesnění přihlášek na zájezd do Štiřína, nové informace

/změna termínu, platba, hodina odjezdu/.

 

2.  Hana Poukarová: Výstava ve Žďáru nad Sáz. – Regionální muzeum – Necovaný svět trvá

do 24.3.2019. Stojí za vidění.

 

3.  Místopředsedkyně J. Hnízdilová – Výstava „ Leonardo“ v zámku Žďár je zajímavá,

vhodná i pro děti.

 

4.  Hela Žáková:  Přetrvávají problémy s otevřením našich w- stránek. Pan Grepl přislíbil

nápravu.

 

5.  M. Líbalová:  Poděkovala výboru spolku za dobrou práci. Doporučila návštěvu muzikálů

v Praze.

 

6.  J. Gerthnerová: Doporučila návštěvu Národního muzea v Praze.

 

7.   Ing.Bajer:  Doporučil hledat inspiraci k zájezdům v Toulavé kameře.

 

8.  L. Topinková oznámila členům, že místopředsedkyně Hnízdilová převezme od paní

Žákové starost o webové stránky a kroniku našeho spolku.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení:  1.  Výroční členská schůze schvaluje zprávu o činnosti spolku

Důchodci Nové Město na Moravě z.s. za rok 2018

 

2.   Výroční členská schůze schvaluje zprávy o hospodaření za rok 2018

 

3.  Výroční členská schůze schvaluje zprávu revizní komise za rok 2018

 

 

Výroční členská schůze ukládá:

 

1.   Najít náhradu za paní Helenu Žákovou pro vedení webových stránek

spolku a psaní kroniky. Je třeba, aby to byl člověk, který má počítač a umí

s ním pracovat. Helena Žáková zůstává členkou výboru ale bude psát na

počítači doklady pro Klub seniorů. Předsedkyně L.Topinková oznámila v

diskuzi, že J. Hnízdilová tuto práci po H. Žákové převezme.

 

2.   Účastnit se akcí spolku a platit členské příspěvky.

 

3.   Spolupodílet se na organizaci spolkových akcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novém Městě na Moravě 18.2.2019                                Libuše Topinková – předsedkyně