ZPRÁVA O ČINNOSTI Z. S. SDČR ZA ROK 2017

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  Z. S. SDČR  V NOVÉM  MĚSTĚ  NA  MORAVĚ

                                               ZA  ROK  2017

 

POČET  ČLENŮ  ZO:  103  včetně místních částí Maršovice, Pohledec a Petrovic

POČET  ČLENŮ  VÝBORU:  9

REVIZNÍ  KOMISE: 3

VÝBOR :

MGR.  TOPINKOVÁ         LIBUŠE                  PŘEDSEDA

             ŽÁKOVÁ               HELENA                 I. MÍSTOPŘEDSEDA

             POUKAROVÁ       HANA                    II. MÍSTOPŘEDSEDA

             VEDROVÁ             LUDMILA              HOSPODÁŘ

             JEŽOVÁ                 JAROSLAVA          POKLADNÍ

             FIALOVÁ               JARMILA              PŘÍPRAVA OBČERSTVENÍ PŘI  SCHŮZÍCH

             BENEDIKTOVÁ    MILENA                PÉČE  O  VÝVĚSNÍ  SKŘÍŇKU

             ALBRECHTOVÁ   ALENA                  ČLEN

             ŠEVČÍKOVÁ         ZDEŇKA               ČLEN

 

REVIZNÍ  KOMISE:

KOTTOVÁ             ANNA                     PŘEDSEDA

SÁBLÍKOVÁ         BOŽENA                 ČLEN

URBANOVÁ         MARTA                   ČLEN

 

Výbor našeho z.s. se scházel na svých schůzích pravidelně 1x za měsíc – připravoval program činnosti na jednotlivé měsíce a konkrétní uspořádání všech akcí.

Akce spolku se konají pravidelně každý týden / kromě letních prázdnin/ většinou v pondělí v 15 hodin v jídelně DPS na Žďárské ulici.

Na počátku každé akce byli členové informováni o plánovaných akcích na nadcházející období, o jednáních KR SDČR i KR seniorů. Vždy jsme si připomněli i akce, které konají jiné subjekty v našem městě.

K informování veřejnosti o naší činnosti slouží vývěsní skříňka na budově nákupního střediska, informace jsou pravidelně zveřejňovány v Novoměstsku /měsíčník/ je doručován

všem rodinám v našem městě, v letácích IC, v místním rozhlasu. Podrobné informace o naší činnosti jsou uvedeny na webových stránkách klubu, w-stránkách SDČR a dalších organizací.

Kroniku našeho klubu vede místopředsedkyně Helena Žáková, která píše některé články, pořizuje a na počítači zpracovává fotodokumentaci. Připravuje i materiály pro naše w-stránky i na W-stránky  SDČR, do časopisu Doba seniorů a někdy i do regionálních novin. Píše na počítači vše potřebné pro klub. Naše webová adresa je:  seniori.nmnm.cz. Moc si práce paní místopředsedkyně vážíme a děkujeme za ni.  Poděkování si zaslouží i druhá místopředsedkyně Hana Poukarová, která organizuje naše zájezdy do divadla a do Novoměstska posílá každý měsíc program našeho klubu.

Dále chceme poděkovat paní Marii Ptáčkové, která se ujala organizace poznávacích zájezdů. Všechny členky výboru se aktivně podílejí na činnosti klubu a patří jim za to dík.

V březnu 2017 oslavili členové našeho spolku 30.výročí založení seniorské organizace v Novém Městě na Moravě. Oslava se konala 27.3. ve 14 hodin v předsálí MKD. Zúčastnila se jí řada významných hostů – pan předseda ÚR SDČR Ing. Oldřich Pospíšil, starosta našeho města Michal Šmarda, pan místostarosta Stanislav Marek, předseda Spolku tělesně postižených Vladimír Přívara, předsedkyně důchodcovské organizace ze Žďáru nad Sáz. paní Emilie Benešová, ředitel Horácké galerie pan PhDr. Josef Chalupa a další.

Rádi jsme mezi sebou přivítali bývalou předsedkyni Alenu Albrechtovou a další bývalé aktivní členky, bohužel pro nemoc nemohla přijít bývalá předsedkyně Blanka Krupicová

Při příležitosti 30. výročí organizace jsme nechali natisknout obrázkovou publikaci, která připomněla činnost klubu za posledních 10 let – od oslavy 20 výročí.

Akci zahájila předsedkyně Topinková, která také přivítala hosty a všechny přítomné seznámila s programem. Byly připomenuty jednotlivé etapy organizace pod vedením předsedkyní p. Hamžové, p. Krupicové, p. Albrechtové a p. Topinkové. Zpestřením byla 2 vystoupení uměleckých gymnastek a kvíz ze znalostí o našem městě. Skupina členek klubu za doprovodu Vl. Svobody zazpívala 3 národní písničky. Členky současného výboru i aktivní ženy z minulosti obdržely poděkování  za svoji aktivitu.

Při vystoupení hostů bylo zdůrazňováno, jak je důležité, aby se senior necítil osamocený a mohl se podle svých možností věnovat zajímavým činnostem s lidmi stejného věku.

Městskému úřadu v našem městě musíme poděkovat za to, že nám po dohodě s vedením DPS poskytuje prostory pro naše akce a každoročně nám finančně přispívá na činnost. V roce 2017 to bylo 20.000 Kč – využíváme je na pokrytí částečných nákladů na dopravu autobusem při poznávacích zájezdech a cestách na divadelní představení našich seniorů. Každý rok máme také možnost konat oslavu Mezinárodního dne seniorů v místním DPS. My vycházíme MěÚ na požádání vstříc.

Náš spolek se často účastní akcí, které pořádá město či jiné organizace – např. Sbírka motýlů, Nova Civitas / tam míváme svůj stánek/, Noc kostelů a muzeí, akce Na jedné lodi, Spolubál apod.

Již dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci se ZUŠ Jana Štursy. Naši senioři velmi rádi navštěvují jejich akce – výstavy, koncerty žáků i učitelů, přehlídky divadelních souborů ZUŠ

i vystoupení tanečního souboru. Velmi obdivujeme pány učitele, kteří připravují koncerty velkého dechového orchestru Z-ušáci, kde hraje 30 – 40 dětí. Je úžasné, že se tolik dětí věnuje kultivované zábavě.

Po celý rok jsme spolupracovali i s dalšími městskými kulturními zařízeními – Kulturním domem, Horáckým muzeem, Městskou knihovnou, Informačním centrem a Horáckou galerií – pravidelně jsme  navštěvovali akce, které tato zařízení pořádala.

Tradičně se účastníme akce „ SBÍRKA  MOTÝLŮ“, která přivádí zpět do rodného kraje úspěšné režiséry a herečky. Naše členky v horáckých krojích vždy oživují úvodní průvod.

Stejně jako v minulých letech měla naše organizace i v r. 2017  svůj stánek při městské slavnosti NOVA  CIVITAS. Kolemjdoucí mohli nahlédnout do našich kronik a vidět i mnoho fotografií z naší činnosti. Pro děti mladšího i staršího věku jsme připravili zajímavé soutěžní otázky a správné odpovědi ocenili sladkostmi. Členky klubu opět napekly různé druhy pečiva a jako vždy je rozdávaly zájemcům. Již tradičně byl o náš stánek velký zájem.

9 neziskových organizací z nového Města na Moravě připravovalo s předstihem pátý ročník společného plesu, nazvaného SPOLUBÁL. Jednotlivé organizace si rozdělily úkoly spojené s dobrým chodem akce. Náš klub měl tentokrát za úkol zajistit službu do šatny / paní Čejková a Ondráčková/ i požární službu. Ráz plesu byl Černo-bílý Martinský. Již tradičně zajistily naše členky sladké i slané pečivo a chuťovky do kavárny. Také jsme přispěli věcmi do tomboly. Všem, co se na této přípravě plesu podíleli, patří velký dík. Návštěva plesu byla velká, celý program zajímavý. Jednotlivé organizace se představily při zahajovacím dostihu, naše členky dostaly medaili.

Také turistický kroužek je stále aktivní, každou neděli pořádá vycházky po Vysočin ě. Dá se říci, že tyto dámy znají na Vysočině každý kámen.

Paní předsedkyně Topinková se i v roce 2017 zúčastnila Setkání seniorů s Radou kraje Vysočina, kde se vždy projednávají otázky zdravotní péče, vzdělávání seniorů i využití Senior Pasů. Z těchto jednání je patrné, že v našem kraji je péče o seniory na vysoké úrovni a krajské orgány se touto problematikou pravidelně zabývají.Díky Senior Pasům máme možnost uplatňovat slevy v mnoha zdravotnických i kulturních zařízeních.

 

V průběhu roku 2017 se konaly tyto akce:

 

Zájezdy :    duben  –    11.4.  zájezd vlakem do Žďáru, návštěva Regionálního muzea a Moučkova domu

duben  –    27.4.  Výlet  do Posázaví – zámek Jemniště, kostel CHvojen, klášter v Sázavě

květen –     23.5. Výlet autobusem na Rokytno, pěšky na Tři Studně a zpět do Nového Města

květen –     28.5.  Výlet do Vlčnova na tradiční Jízdu králů

červen –     5.6.    Výlet autobusem do Řečice – prohlídka křížové cesty, procházka do Radešínské

Svratky, odtud zpět autobusem

srpen –      31.8.    Rakousko – Tulln – výstava květin a zahrádek

září  –        26.9.    Výlet do Slavonic, zámek Kratochvíle, Holašovice

říjen –        19.10.  Zájezd do Poska Kudowa Zdroj

 

Divadla :    leden –      19.1.     Společná návštěva divadelního představení v Novém Městě- Manželský čtyřúhelník

březen –    14.3.     Zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operu Carmen

listopad –  26.11.   Zájezd do Brna na taneční show West Side Story Účast na divadelních představeních

v našem městě.

 

Besedy:       leden –      30.1.     Beseda s V. Staňkovou o řeckých ostrovech

březen –    20.3.      Beseda s rehabilitační pracovnicí místní nemocnice na téma: Prevence bolesti zad

květen –    15.5.      Beseda s pracovnicemi lékárny – novinky v ošetřování ran

listopad –  20.11.    Povídání o Kanadě s pí Hnízdilovou

Hudební akce :

leden –    16.1.   S hudbou a tancem jsme oslavili jedno významné životní jubileum

únor  –     27.2.   Masopustní merenda s hudbou, zpěvem a tancem

březen –   27.3.   Oslava 30. výročí založení Klubu důchodců v Novém Městě – hudba, zpěv, tanec

říjen    –    9. 10.  Oslava Mezinárodního dne seniorů – hrál V. Svoboda

prosinec – 4.12.  Mikulášská zábava při harmonice

11.12.  Hudební odpoledne s ing. Bajerem a jeho hosty

 

Další akce :

cestopisné video  3x

nahlédnutí do kronik Klubu od jeho založení v r. 1987

bowling 2x

kavárnička 3x

návštěva Horácké galerie

výroční členská schůze

oslava MDŽ

výroba velikonočních dekorací

účast při Nova Civitas

táborák u DPS

posezení v arboretu

zážitky z letních prázdnin

prohlídka budovy gymnázia v NMNM

stůl plný dobrot

pečení pro Spolubál

předvánoční posezení u stromečku

 

Zpracovala Mgr. Libuše Topinková – předsedkyně organizace

Zpráva byla projednána a schválena na výroční členské schůzi 20.2.2018

 

Diskuze:

 

USNESENÍ  VÝROČNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE  ZAPSANÉHO SPOLKU

DŮCHODCI  NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ  z.s. 20.2.2018

 

1.   Výroční členská schůze schvaluje zprávu o činnosti spolku za rok 2017.

 

2.   Výroční členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017 a zprávu revizní.

 

3.   Výroční členská chůze schvaluje změny ve složení výboru a revizní komise.

 

4.   Výroční členská schůze schvaluje ustanovení dvou čestných předsedkyň spolku

–  paní Blanky Krupicové a paní Aleny Albrechtové.

 

5.   Výroční členská schůze ukládá svým členům, aby se podle svých možností aktivně

účastnili akci klubu.

 

6.   Výroční členská schůze ukládá členům, aby se snažili získat pro práci ve spolku další

aktivní seniory.

 

Má někdo návrh na změnu nebo doplnění usnesení ?

 

Pokud né, hlasování o usnesení.

 

Usnesení z dnešní VČS  bylo schváleno.

Závěr

Řízení schůze:  Helena Žáková

Libuše Topinková